UYGULAMA ESASLARI

PROJE ÖNERİLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR                     

BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde uygulama esaslarında değişiklik yapabilir. Proje destek başvurusu yapacak araştırmacıların öncelikle EK olarak verilen açıklamaları ve BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesini dikkatle okumaları ve uygulamaları beklenir.

 

Destek Sayısı Limitleri: Araştırmacıların proje yürütücüsü olarak görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir:

1. Proje yürütücüsü, proje süresi bitmesine rağmen yürütmekte olduğu projesini başarı ile sonuçlandırmadan yeni bir proje başvurusunda bulunamaz.

2. Proje yürütücüsü, A, B, E, K tipi projelerden yalnızca birini yürütebilir.

3. K tipi proje başvuruları Arş. Gör. Dr, Öğr. Gör. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına atandıktan sonraki 3 yıl içerisinde yararlanılabilir.

4. Lisansüstü Tez projelerindeki görevler yukarıda belirtilen sınırlamaların dışında tutulur.

5. Lisansüstü Tez Projeleri kapsamında proje yürütücüsü eş zamanlı olarak en fazla üç projede yürütücü olarak görev alabilirler.

6. Proje yürütücüsü, D tipi projeler türündeki projelerden yılda yalnız bir defa yararlanabilirler. Doçent ve Profesör kadrosundaki araştırmacılar D tipi projeler için yalnızca sözlü sunum desteği alabilirler. Arş. Gör. Dr, Öğr. Gör. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosundaki araştırmacılar en fazla iki kere poster sunumu desteğinden faydalanabilirler.

7. L tipi projeler her bir bölüm /anabilim dalı ve birim için yılda bir kez desteklenebilir.

8. P tipi projeler için sınırlama yoktur.

7. Projelerde istihdam edilen lisansüstü öğrencilere yalnız A ve B tipi projeler kapsamında ödeme yapılabilir ve toplam yapılan ödemeler proje bütçesinin %25 ni aşamaz.

 

Başvuru Tarihleri ve Süreler: E tipi projeler hariç proje başvuruları herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın http://bapko.marmara.edu.tr internet adresinden kullanımda olan Marmara Üniversitesi Proje Süreçleri Otomasyon Sistemini kullanılarak gerçekleştirilir.

Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan Üniversitemiz mensuplarının, otomasyon sistemi içerisinde yer alan Özgeçmiş Güncelleme alanındaki bilgilerini güncellemiş olmaları ve görev aldıkları diğer projelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları zorunludur.

Proje ekibinde yer alacak üniversitemiz dışından araştırmacıların özgeçmişlerinin ise başvuru esnasında pdf dosya formatında sisteme yüklenmesi zorunludur.

C tipi projelerde başvuru süresi; tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren C-YLP için 1 dönem (6 ay), C-DRP, C-TUP, C-SYP için 2 dönem (12 ay)’dir. Ancak; C-DRP, C-TUS, C-SYP projelerinde bu süre kısıtlaması sonrasındaki başvurularda ortaya çıkan ihtiyaç ve gecikme nedeni ön değerlendirme kurullarında görüşülmek üzere değerlendirilir.

Projelerde yapılacak olan ek süre, ek bütçe talepleri Marmara Üniversitesi BAPKO yönergesine göre, proje bitimine en az 1 ay süre kalana kadar talep edilebilir.

E tipi projeler, Sağlık Bilimleri için her anabilimdalı, Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri için bölüm bazında yılda 1 kez verilir. E Tipi proje yürütücülerinin daha önce A, B ve E tipi projelerden birinde veya kurum dışı kapsamlı projelerde yürütücülük yapmış olması gereklidir.

 

Etik Kurul Onayı Gerektiren Projeler: İnsanlar, hayvanlar, anket çalışmaları ve tarihi çevre üzerinde yapılacak araştırma ve uygulamalar için ilgili birimlerin Etik Kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Projenin konusu gerektiriyor ise Etik Kurul Onay Belgesinin temin edilmesi ve başvuruda Birime sunulması zorunludur.

Etik Kurul başvurusu gerçekleştirilmiş olmasına rağmen henüz başvuru sonuçlandırılmamış ise, araştırmacılar Etik Kurula sundukları Başvuru Formunu kullanarak proje başvurularını tamamlayabilirler. Ancak projenin yürürlüğe girebilmesi için Etik Kurul Onayının alınarak onay belgesinin aslının BAP Birimine ibraz edilmesi zorunludur.

 

Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması:

1. Projelerde baskı, fotokopi, kâğıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 1.000TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal ve fotokopi gibi giderler için bu sınırlamalar dikkate alınmaz. Ayrıca, L tipi (Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği) projelerde ve BAP Alt Yapı Projeleri için bu sınırlama dikkate alınmaz.

2. Lisansüstü Tez Projeleri için tez basım giderlerine yönelik bütçe desteği ve istatistik, anket ve veri toplama talepleri sağlanmaz.

 

Projeler Kapsamında Yabancı Dilden Tercüme Giderlerinin Karşılanması:

Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan çevirilerin proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak eski dillerde yazılmış, akademik literatürde yaygın kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren yazım diline sahip belge veya eserler için ÖDK tarafından değerlendirilen ve BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir.

 

Projeler Kapsamında Bilgisayar ve İlgili Donanım Giderlerinin Karşılanması:

Proje yürütücüleri yürütmekte oldukları tüm projeler kapsamında yalnızca 3 adet bilgisayar (dizüstü, tablet, masaüstü veya iş istasyonu türlerden birisinde) talep edebilirler. Araştırmacılar, BAP Birimi tarafından sağlanan bilgisayar, taşınabilir disk, yazıcı, projeksiyon cihazı vb. bilgisayar ile ilgili donanımların temin edilmesinin üzerinden 5 yıl geçmedikçe aynı türde yeni bir talepte bulunamazlar. Ancak, ilgili donanımın araştırmanın yürütülebilmesi için kullanılacak alt yapının bir parçası olarak kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ÖDK görüşleri ışığında BAP Komisyonu kararı ile bu sınırlamalar dikkate alınmayabilir. BAP Alt Yapısı Geliştirme Projeleri için bu sınırlamalar dikkate alınmaz.

 

Projeler Kapsamında Yazılım Giderlerinin Karşılanması:

Projeler kapsamında talep edilen yazılımlar için, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığından ilgili yazılımın veya eşdeğerinin üniversitemizde mevcut olmadığı, ücretsiz sürümlerinin ve ücretsiz alternatiflerinin bulunmadığı veya söz konusu yazılım mevcut olsa dahi kullanım şartları nedeniyle yeniden teminine ihtiyaç duyulduğu yönünde yazılı görüşünün alınması ve başvuruda bu yazının da Birime sunulması zorunludur.

 

Projeler Kapsamında Kitap Taleplerinin Karşılanması:

Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve üniversitemiz kütüphanesi tarafından ilgili kitapların alımına ihtiyaç bulunduğunun onaylanması zorunludur. Kitap alımı talebi bulunan projeler için başvuru aşamasında Kütüphaneden alınan yazının da Birime sunulması zorunludur. Alınan kitaplar Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edilir ve proje bitiminde merkez kütüphaneye iadesi zorunludur.

Projelerin Başlatılması, Ara Raporlar ve Sonuç Raporunun Sunulması: Projelerin başlatılması ve proje raporlarının sunulması aşağıdaki ilkelere göre yürütülür:

1. Projelerin başlama tarihi onaylandığı tarih olarak kabul edilir.

2. 6 aydan uzun süreli projeler için, 6 aylık dönemlerin sonunda ara rapor sunulmalıdır. Birbirini takip eden iki dönem raporu sunulmayan projelere ait tüm işlemler durdurulur.

3. Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafından onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Birime sunar. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi de birime teslim etmek zorundadır.

4. Altyapı Projeleri için, sonuç raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve koordinasyon birime sunulur.

5. D tipi projeleri için, sonuç raporu olarak  Proceeding (Kongre Özeti), bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın (sanat alanında sunulan projelerde sergi, film, workshop v.b. düzenlenen etkinliğin kataloğunda aktif katılımının yer alması gerekir) beklenir. (Bu aynı zamanda D tipi projeler için kapatma şartıdır.)

6. Proje raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur ve proje yürütücüleri yeni bir projede görev alamazlar.

7. Uyarıya rağmen rapor sunmayan araştırmacılara uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar Uygulama Yönergesi Hükümlerine göre BAP Komisyonu tarafından belirlenir.

 

Projeler Kapsamında Araştırma Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşılanması: Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uygun olarak destek sağlanabilir.

 

1. Projelerde kabul edilen yolluk bütçeleri D tipi proje bütçeleri ile doğrudan orantılı olmalıdır. D tipi Proje önerilerinde yolluk desteği yalnızca bir kişi (Marmara Üniversitesi’nde kadrolu ve projede adı geçen) için ödenir. Tez projelerinde sadece bir kez ulusal ve/veya uluslararası sunum için danışman ve öğrenci için (Marmara Üniversitesi’nde kadrolu ve projede adı geçen) destek verilir.

2. Uçak biletlerinde ekonomik tarife dikkate alınır.

3. E, J ve K tipi projelerde yolluk istenemez. BAPKO Altyapı hariç.

 

Uygulama İlkeleri: Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur:

1. Proje başvurusunda seyahat gerekçesinin, yürütülecek araştırma faaliyetlerinin, ilgili yerde geçirilecek sürenin ve tahmini gider tutarının detaylı olarak izah edilmesi,

2. a. Eğer yurtiçi/yurtdışı bir araştırma merkezinde ilgili merkezdeki araştırmacılar ile birlikte bir çalışma yürütülecek ise, proje başvurusunun ekinde ilgili merkezden alınan davet/işbirliği mektubunun otomasyon sistemine yüklenmesi (mütekabiliyet esası geçerlidir),

b. Seyahat tarihinden 60 gün önce talep dilekçesinin ekleriyle beraber BAP koordinasyon Birimi’ne teslim edilmesi zorunludur.

 

Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri: Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda sağlanabilecek ek mali kaynak limitleri aşağıda belirtilmiştir:

1. D ve L tipi projeler kapsamında ek bütçe desteği sağlanmaz.

2. Diğer tüm proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı onaylanan proje bütçesinin en fazla %50’ si ile sınırlıdır.

3. Kabul edilen projelerde yolluk kalemi için ek bütçe ve fasıl transferi talep edilemez (saha alan çalışmaları hariç).

 

- Desteklenen projelerde (D ve L tipi projeler hariç) talep edilecek ek süre 12 ayı geçemez.

- Desteklenen projelerden üretilecek kitapların basımından önce BAPKO ile telif sözleşmesi imzalanır.

- Proje önerisinde harcama kalemleri (sarf, demirbaş, hizmet v.s) tek tek belirtilecektir. Projelerde yer almayan malzemeler istenmemelidir. Proje için gerekli ise ihtiyacın ortaya çıkış nedeni ve proje ile ilişkisi açıklanmalıdır.

- BAP koordinatörlüğüne sunulan projeler için gerekli olan ıslak imzalı tüm belgeler, başvuru tarihini izleyen onbeş gün içerisinde koordinatörlüğe teslim edilmelidir. Bu kurala uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz ve hükümsüz kalır.

- Projelerin onaylanmasını takiben kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın on beş gün içerisinde sözleşme imzalamayan araştırmacıların proje kabul kararı BAP Komisyonunca iptal edilir.

 

 

Proje Kaynaklı Yayın Kriterleri:

 

SAĞLIK VE FEN BİLİMLERİ KAYNAKLI PROJELER

A,B ve E tipi projeler için; proje yürütücüsünden proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde Sağlık ve Fen Bilimleri için Science Citation Index yada Science Citation Index Expanded indekslerince taranan dergilerde yer alan bilimsel makale ya da uluslar arası kitapta bölüm niteliğinde yayın/patent beklenir.

C tipi (Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık projeleri) için proje yürütücüsünden proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde ulusal/uluslar arası hakemli dergilerde bilimsel makale niteliğinde yayın beklenir.

D tipi projeler için proje yürütücüsünden proje bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde kongre kitapçığında basılmış yabancı dilde makale veya özet basım beklenir. (Bu aynı zamanda D tipi projeler için kapatma şartıdır.)

 

SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ KAYNAKLI PROJELER

A ve B tipi projeler: Bu tip projelerden, bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın (sanat alanında sunulan projelerde sergi, film, workshop v.b. düzenlenen etkinliğin kataloğu) beklenir. Bu şekilde yapılmış bir yayın/patent varsa, sonuç raporu olarak benimsenir. Bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne kesin rapor sunulur.

C tipi projeler: Bu proje çerçevesinde desteklenen bir yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik (tez/sergi/proje) çalışmasının tamamlanması ile sonuçlanmış olur. Ancak, bir proje yürütücüsünün C tipi yeni bir proje alabilmesi için, bu projelerden yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olması gerekir. Doktora ve Yüksek Lisans projelerinde ulusal veya uluslararası makale, kitap içerisinde bölüm ve sanatta yeterlik çalışmasında dergilerde yayın, sergi veya film olma şartı aranır.

D tipi projeler: Proceeding (Kongre Özeti), bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın (sanat alanında sunulan projelerde sergi, film, workshop v.b. düzenlenen etkinliğin kataloğunda aktif katılımının yer alması gerekir) beklenir. (Bu aynı zamanda D tipi projeler için kapatma şartıdır.)

 

BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research Fund of the Marmara University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Ayrıca birim tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının otomasyon sistemine yüklenmesi zorunludur. Projelerden elde edilen sonuçlardan üretilen yayınlarını birime sunmayan araştırmacılara uygulanacak yaptırımlar BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.Ancak, araştırmacıların elinde olmayan zorunlu haller nedeniyle bu ifadeye yer verilemeyen yayınların durumu BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.

 

 


Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 24.12.2019 11:42:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM