BAP ProjeleriMarmara Üniversitesinin ileri görüşü ve ülküsüne uygun olarak, üniversitenin içyapısında yürütülecek olan bilimsel araştırma projeleri aşağıda verilen tipler çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir.

Bilimsel/Sanatsal Araştırma Projeleri (A tipi): Üniversitenin öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projeleridir.

Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (B tipi): Çok disiplinli yaklaşım gerektiren konularda farklı bölümlerden veya bilim dallarından kurum içi ve/veya kurum dışı araştırmacıların birlikte hazırlayacağı projelerdir.

Lisansüstü Tez Projeleri (C tipi): Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği (D tipi): Araştırmacıların bilimsel/sanatsal çalışmalarının sonuçlarını aktif katılım sağlayarak sunabilmeleri için ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklere katılımlarına yönelik destektir.

Araştırma Alt Yapısı Geliştirme Projeleri (E tipi): Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi amacıyla üniversitenin öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.

Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri (S tipi): Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinin yurt içindeki üniversiteler ile kamu veya özel sektör bünyesindeki kurum veya kuruluşlar ve sanayi kuruluşları ile müşterek yürüttükleri projelerdir. BAP Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.

Ulusal Destekli Araştırma Projeleri (G tipi): Üniversitemizin dışındaki ulusal kurumlarca fon desteği sağlanarak uygulamaya geçilmiş olan ve Marmara Üniversitesi mensubu araştırmacıların yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldığı bilimsel/sanatsal araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel/sanatsal yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel/sanatsal esaslara uygun olarak yürütülen araştırma projeleri bu kapsamda değerlendirilir. Diğer kurumlarca desteklenen ve sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler destek kapsamı dışındadır.

Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri (H tipi): Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerdir. Yurt dışından kurum ve kuruluşlar tarafından tamamı finanse edilmekte olan projeler destek kapsamı dışındadır. BAP Komisyonu bu tür projeler için başvuru koşullarını belirler ve özel değerlendirme süreçleri öngörebilir.

Hızlı Destek Projesi (J tipi): Üniversitemizde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleridir. 

Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği (K tipi): Üniversitemize Ar. Gör., Dr, Öğr. Gör. Dr. ve Yrd. Doç. Dr. kadrosuna yeni atanan öğretim üyelerinin yeni çalışmalarda bulunabilmesi ve ihtiyaç duydukları gerekli altyapıların oluşturulmasına yönelik proje desteğidir.

Mülkiyet Hakları ve Patent Teşvik Desteği (P tipi): Katma değeri yüksek bilimsel/sanatsal araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel/sanatsal çalışmalarından elde edilen çıktılara yönelik fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent veya faydalı model tescili gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik desteklerdir.

Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği (L tipi): Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek, ulusal veya uluslararası bilimsel/sanatsal içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı kongre, konferans, sempozyum ve çalıştaylara yönelik projelerdir. Sempozyum web sayfasının bulunması ve başvuruda belirtilmesi zorunludur. Sempozyum projeleri her bir bölüm /anabilim dalı ve birim için yılda bir kez desteklenebilir.

Yayın ve Proje Yapmaya Teşvik Desteği (M tipi): Araştırmacıların bilimsel/sanatsal çalışmalarının sonuçlarını yüksek nitelikli ve tanınmış bilimsel/sanatsal dergilerde sunmalarını, kurumumuzda yürütülecek olan dış kaynaklı projelerin gerçekleştirilmesini ve patent sayılarının arttırılmasını teşvik etmek amacıyla oluşturulan destek tipidir.


Bu sayfa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından en son 18.01.2016 11:38:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM